The birth of Akhil Akkineni

Akhil Akkineni was born on April 8, 1994 in Santa Clara County, California.

His father's last name is Akkineni, and his mother's maiden name is Mukherji. If Akhil is still alive, he's now years old.

Name Akhil Akkineni
Sex male
Birthdate 04/08/1994
Birthplace Santa Clara County, California
Mother's Maiden Name Mukherji
Contact